Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Cyklus čtyř po sobě jdoucích osmihodinových seminářů, kdy pro absolvování následujícího dílu je nutné absolvovat předchozí.

Cílem souboru seminářů je realizovat účelnou sexuální výchovu v prostředí, kde témata ve školním vzdělávacím programu nepokrývají celé spektrum vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků a kde se pedagogický pracovník setkává se sexualitou žáků ve větší míře i mimo vzdělávací proces. Soubor seminářů je zaměřen na rozšíření teoretických informací o specifických projevech sexuality osob žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a připravit tak pedagogické pracovníky na realizaci tohoto vzdělávání v praxi s respektováním individualit žáků se spec. vzdělávacími potřebami.

Semináře jsou určeny zejména pro psychology, speciální pedagogy, asistenty pedagogů,učitelům speciálních škol, vychovatele školských zařízeních, výchovné poradce, metodiky prevence i další pedagogy včetně pedagogů volného času.

I. Seminář obsahuje:
Úvod – představení účastníků, seznámení s tématy
Výměna zkušeností a očekávání
Základní informace o zdravotním a mentálním postižení a jeho specifika ve vztahu k sexualitě
Základní informace ke vstupním dokumentům, z nichž vychází filozofie přístupu k sexualitě
Vývoj vlastní sexuality účastníků kurzu, její formování, postoje k sexualitě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Osobnost pedagogického pracovníka ve vztahu k sexualitě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami; spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci.

II. Seminář obsahuje:
Úvod
Hranice sexuální výchovy (výuky) a poradenství
Individualizace sexuální výchovy dle potřeby jednotlivých žáků
Stupně a formy poradenství v oblasti sexuality osob se zdravotním postižením, žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Důvody k doporučení vytvořit ve školských zařízením pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami dokument, který ujasní postoje školského zařízení k sexuálním otázkám a stanoví postupy řešení eventuálních problémů.
Detailní rozbor témat dokumentu o sexualitě, vztazích a ochraně před sexuálním zneužitím ve školském zařízení
Způsoby řešení možných důsledků sexuality, přípustné a nepřípustné formy kontaktu s žáky a zákonnými zástupci

III. Seminář obsahuje:
Úvod
Dokument k sexualitě a vztahům v pedagogické praxi – způsoby a formy komunikace se spolupracovníky, zákonnými zástupci a dalšími odborníky při naplňování principů dokumentu
Specifika sexuality chlapce a dívky s konkrétními speciálními vzdělávacími potřebami ve vztahu ke kvalitě života a bezpečnosti a ochrany zdraví , vývojové krize a sexualita osob s mentálním či jiným postižením
Seznámení a předvedení vhodných didaktických materiálů a pomůcek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dle jejich chronologického věku, mentální úrovně a individuality) v praxi pedagogického pracovníka
Sestavení individuálního vzdělávacího programu v oblasti sexuality a vztahů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti jeho realizace v praxi žáka, pedagogického pracovníka a za spoluúčasti rodiny

IV. Seminář obsahuje:
Úvod do problematiky praxe ve vzdělávání a osvětě osob s postižením s rizikovými projevy chování v oblasti sexuality, seznámení s cíli programu a formami jejich naplnění
Role pedagogů v ochraně sexuálních práv osob s postižením v souladu s prevencí rizikového chování
Vedení žáků k rozpoznání vhodného sexuálního chování v souladu platnými normami a neakceptovatelného z hlediska norem a zákona
Bezpečnost a ochrana zdraví a sexualita žáků se svp
Sexuální zneužívání, sexuální obtěžování – přístup pedagogů

Semináře jsou akreditovány v rámci DVVP pro pedagogické pracovníky, lze zajistit akreditaci i pro zdravotnické pracovníky.

Semináře lze objednat na klíč ve vaší instituci v celé ČR.
Cena za jeden seminář je 15000 Kč (Cena může být mírně navýšena o cestovné)