Josef a Putifarka – první zaznamenaný pokus o znásilnění muže ženou?

Aleš Svoboda

 

Zprávy o pokusech znásilnění muže ženou jsou značně řídkým až zdánlivě neexistujícím jevem jak v médiích, tak v odborné literatuře. Žena je již po tisíciletí zahalena hávem bytosti pasivní, bytosti obětní. Muži připadá zcela logicky ona partie aktivní, resp. role útočníka, násilníka. Tato jakási apriorní dichotomie muže a ženy, tedy násilníka a oběti, je neúplným obrazem skutečnosti, lépe řečeno obrazem chybným, scestným. Na jednu pachatelku sexuálně trestného činu připadá 10-20 pachatelů takových činů. Dle statistiky z roku 2006 spáchalo v Německu 376 dívek a mladých žen ve věku od 6 do 21 let sexuální delikt, přičemž v nejmladší věkové skupině od 6 do 14 let se nacházelo 73 dívek. Ani tento nepoměr by ale neměl legitimovat mýtus o všeobecné sexuální nevinnosti a mravní čistotě ženského pohlaví. Jak bylo řečeno výše, je to za prvé domněnka mylná, ale zejm. tak nahráváme do karet oněm sexuálně delikventním ženám a současně bereme půdu pod nohama jejím obětem, když se k tomuto fenoménu stavíme nevěřícně, což je dle zkušeností ze zahraničí nejen případ laické, ale žel bohu i odborné veřejnosti! Patrně první písemně zachycený případ pokusu znásilnění muže ženou a její následnou mstu na oběti nalezneme ve Starém zákoně, konkrétně v Genesis 39:1, viz citace níže. Tato pasáž Bible byla dle odhadů sepsána někdy před 2500-3000 lety. Datace Bible je dodnes stále nejednotná a dost možná to tak i zůstane. Pro naše účely nám postačí, že je to příběh dosti starý a tedy fenomén ženy-sexuální násilnice nikterak nový.     

 

Genesis 39:1, český ekumenický (tj. uznávaný všemi křesťanskými církvemi) překlad, 60.-70. léta 20. století

 • 1Josef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egypťan Potífar, faraónův dvořan, velitel tělesné stráže.
 • 2S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar; byl v domě svého egyptského pána.
 • 3Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru.
 • 4Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potífarho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl.
 • 5A od té chvíle, co ho Egypťan ustanovil ve svém domě nade vším, co měl, žehnal Hospodin jeho domu kvůli Josefovi. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl, v domě i na poli.
 • 6Ponechal tedy všechno, co měl, v rukou Josefových. Nestaral se přitom o nic, leda o chléb, který jedl. Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu.
 • 7Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: „Spi se mnou!“
 • 8Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: „Pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě; svěřil mi všechno, co má.
 • 9V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správynic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!“
 • 10A třebaže se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl jí, aby k ní ulehl a byl s ní.
 • 11Jednoho dne přišel do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v domě nebyl.
 • 12Tu ho chytila za oděv se slovy: „Spi se mnou!“ Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven.
 • 13Když viděla, že jí nechal svůj oděv v ruce a utekl ven,
 • 14křikem přivolala služebnictvo a vykládala jim: „Hleďte, přivedli nám Hebreje, a on se u nás bude miliskovat! Přišel za mnou a chtěl se mnou spát. Proto jsem se dala do takového křiku.
 • 15Jak slyšel, že se dávám do křiku a volám, nechal svůj oděv u mne, utekl a vyběhl ven.“
 • 16Uložila oděv u sebe, dokud nepřišel jeho pán domů.
 • 17Jemu vykládala totéž: „Přišel za mnou ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, a chtěl se se mnou miliskovat.
 • 18Když jsem se dala do křiku a volala, nechal svůj oděv u mne a utekl ven.“
 • 19Jakmile Josefův pán uslyšel slova své ženy, která ho ujišťovala: „Jak říkám, tohle mi provedl tvůj otrok,“ vzplanul hněvem,
 • 20vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti, tam, kde byli vězněni královi vězňové. Tak se Josef ocitl v pevnosti.
 • 21Ale Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním svémilosrdenství a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti;
 • 22ten Josefovi svěřil všechny vězně v pevnosti. Řídil vše, co se tam mělo dělat.
 • 23Velitel pevnosti nedohlížel na nic, co mu svěřil, poněvadž s Josefem byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru.

Vyobrazení od Johanna Königa, 1625:

Nyní se krátce vrátím k názvu referátu, kde mluvím o pokusu o znásilnění muže ženou. Po přečtení oné biblické pasáže si mnozí můžou říct, že nešlo o žádný pokus o znásilnění, nýbrž o pouhé svádění. Namísto diskuse nad konotací jednotlivých pojmů vyzvu čtenáře, aby si v onom příběhu zaměnil role Josefa a Putifarky a to tak, že Putifarka je host v domě Josefovy ženy, je krásná, Josef na ni takzvaně dostane chuť, několikrát ji vyzve, aby se s ním vyspala (a sice doslovně!), a když Putifarka odmítá, počká si Josef na příležitost, kdy v domě nikdo není a pak se pokusí nahý strhnout ji k sobě do postele. Ta se mu ale vysmekne a Josefovi zůstane v ruce jen kus jejího oděvu. Pak následuje zákeřná lež, křivé obvinění, kdy je původní oběť prezentována jako pachatel a potrestána ztrátou cti a odnětím svobody. V Lutherově překladu Bible je dokonce Putifarce při obviňování Josefa vložen do úst pojem zuschande machen, což lze přeložit jako zničit, rozbít, pošpinit, viz ekumenický překlad, verš 14.! Bez nadsázky lze tedy říct, že Putifarka obvinila Josefa ze znásilnění, resp. z toho, co sama spáchala! Zda se i teď, po oné výměně rolí, díváme na tuto scénu jako na pokus o znásilnění, svedení či jen nevinné laškování, nechám na každém. Ale jsem takřka přesvědčen, že představa celé situace má pro většinu z nás zcela jinou konotaci, jiný nádech, když sex vyžaduje žena a když muž, resp. když je onen sex odmítán mužem a když ženou. Záměrem tohoto příspěvku nebylo prezentovat názor, zda šlo či nešlo o znásilnění. Koneckonců jak všichni víme, k Bibli jako historickému, resp. písemnému pramenu je nutno přistupovat s velkou opatrností a nejlépe s velmi dobrou znalostí historie. Ale pokud tento příběh nelíčí skutečnou událost, která se stala, tak jsem bytostně přesvědčen o tom, že reflektuje jistou kulturně-historickou etapu, některé události a životy lidí, resp. se skutečností inspiruje. Prostě na každém šprochu pravdy trochu.        

Literatura

Die Merian Biebel in Farbe. Německý překlad od Martina Luthera, 1986

Drábková, S.: Biblické studium Starého zákona

Helck, W., Eberhard, O.: Kleines Lexikon der Egyptologie, 1999

http://www.biblenet.cz/app/b?book=Gen&no=39&_sourcePage=2PcojQas9-Jw3yru6pR199fh6m52WnZE26TOgmOLZbo%3D&__fp=RfPJMI_M2gq4DtCHQzDpDg%3D%3D, 25.08.2015

Meyers enzyklopädisches Lexikon,Band 4, 1972

Svoboda, A.: Mladé dívky jako sexuální delikventky, 2013

Ulrich., E.: Das Laszive der Keuschheit in der europäischen Kunst: Die Frau des Potiphar und Joseph von Ägypten, Universität Kassel 2007

Weiss, P.: Sexuologie, 2008

 

Kontakt na autora

Mgr. Aleš Svoboda, M.A.

Salvator Kolleg

Salvator Straße 45

Hövelhof 33161

Německo

Tel.: +420 776 649 700, +49 175 941 5101

Email.: nwo@centrum.cz